Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

GLOSSYDOT.PL

 

W Sklepie Internetowym www.glossydot.pl szanujemy i dbamy o prawa Konsumenta.
Przypominamy, że jako Konsument nie możesz zrzec się praw przyznanych w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia  niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie ograniczają jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa.
W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy i zawsze je stosujemy.

 

I. Postanowienia ogólne

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a. Bezpłatna dostawa–koszt dostawy ponoszony jest przez Sprzedawcę;

b. Kod rabatowy– elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, do zrealizowania w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę, może uprawniać do zniżki procentowej, kwotowej lub bezpłatnej dostawy.

c. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014, poz.827), osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.); przedsiębiorca na prawach konsumenta

d. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca z Sprzedawcą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

e. Konto - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta; zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę;

f. Regulamin- niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy.

g. Sklep internetowy- platforma umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym www.glossydot.pl

h. Sprzedawca - Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.glossydot.pl prowadzony przez firmę Natalia Żuchowska GlossyDot, ul. Zgierska 9/21, 04-092 Warszawa, NIP: 7010179033, REGON: 365346537.

i. Towar– artykuły sprzedawane detalicznie przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym.

j. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. Dotyczy to również sytuacji, gdy Sprzedawca w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego z obiektywnych (rzeczowo uzasadnionych) przyczyn uzależnia zawarcie lub treść Umowy Sprzedaży danego Produktu od zawarcia innej Umowy Sprzedaży, z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami. Sprzedawca może zawrzeć Umowę Sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail;

k. Zamówienie– prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży oświadczenie woli Klienta wskazujące na wybrane przez niego Towary określonego rodzaju i ilości.

l. Zniżka kwotowa – zniżka wyrażona w PLN jaką Klient uzyskuje wykorzystując kod rabatowy podczas zamówienia. Zniżka naliczana jest od wartości zamówienia i nie obejmuje kosztów wysyłki.

m. Zniżka procentowa – zniżka procentowa jaką Klient uzyskuje wykorzystując kod rabatowy podczas zamówienia. Zniżka naliczana jest od wartości zamówienia i nie obejmuje kosztów wysyłki.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych.

Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę z Klientem. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna do zawarcia umowy sprzedaży.

Informacje o Towarach znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z treścią Regulaminu.

Nazwa Sprzedawcy a także wszelkiego rodzaju pliki graficzne w szczególności znak graficzny i logotyp umieszczone w Sklepie stanowią własność Sprzedawcy. Ich wykorzystywanie bez uzyskania wcześniejszej zgody Sprzedawcy jest zabronione.

 

II. Warunki techniczne korzystania z usługi

W celu poprawnego korzystania ze Sklepu internetowego Klient musi posiadać:

a. komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

b. dostęp do poczty elektronicznej;

c. aktywny adres e-mail;

d. przeglądarkę internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;

e. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;

f. włączoną w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;

g. numer telefonu komórkowego

 

 III. Usługi elektroniczne w Sklepie internetowym

Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:

a. przeglądanie informacji o Towarach umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego

b. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

c. konto

d. newsletter

 

Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług wysłanego przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w toku rejestracji.

IV. Zasady umowy sprzedaży

Szczegółowe warunki realizacji umowy sprzedaży w Sklepie oparte są o obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia niniejszego Regulaminu lub też indywidualne ustalenia między Sprzedawcą z Klientem.

Do zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest:

a. zapoznanie się i akceptacja treści Regulaminu przez Klienta;

b. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji niezbędnych do realizacji Zamówienia;

c. poprawne wypełnienie formularza zamówienia i złożenie Zamówienia;

d. dokonanie zapłaty ceny i dostawy Towaru;

e. potwierdzenie przez Sprzedawcę możliwości realizacji Zamówienia;

W celu złożenia Zamówienie klient może zarejestrować się w Sklepie internetowym poprzez utworzenie konta w systemie i ustalenie poufnych danych do logowania. Składając kolejne Zamówienia Klient może korzystać z wcześniej ustalonego konta i wykorzystać zapisane na nim informacje.

Składając zamówienie i/lub dokonując rejestracji i zakładając Konto w Sklepie internetowym Klient oświadcza, że:

a. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia;

b. podane przez niego dane są prawdziwe;

c. wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży;

d. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji generowanych przez system oraz informacji od Sprzedawcy dotyczących realizacji Zamówieni

e. zobowiązuje się do ochrony danych do logowania przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich;

Rejestrując się w Sklepie Internetowym Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji handlowych i marketingowych. Powyższa zgoda może być w każdym czasie odwołana.

Dokonania rejestracji przez Klient oznacza zawarcie z Sprzedawcą umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, którą Klient może wypowiedzieć w każdym czasie poprzez oświadczenie wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

Klient nie może wprowadzać do systemu treści niezgodnych z obowiązującym prawem


V. Składanie zamówienia

Składając Zamówienie Klient wskazuje Towar oraz jego ilość i zobowiązuje się do jego odbioru oraz opłaca cenę.

Przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia Sprzedawca potwierdza złożone Zamówienie drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres w terminie do 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia.

W przypadku braku otrzymania potwierdzenia w ww terminie zaleca się niezwłoczny kontakt Klienta z Sprzedawcą celem zapewnienia prawidłowej realizacji usługi. 

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu drogą elektroniczną lub telefoniczną z Klientem w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usługi.

 

VI. Zasady dokonywania płatności

Widoczne w Sklepie internetowym ceny Towarów i dostaw są cenami brutto uwzględniającymi podatek od towarów i usług VAT wyrażonymi w walucie polskiej.

Widoczna w Sklepie internetowym cena sprzedaży Towaru nie zawiera kosztów dostawy.

Ostateczna cena sprzedaży zawiera koszty dostawy i wskazana jest w podsumowaniu Zamówienia przed jego zatwierdzeniem.

Klient składając Zamówienie wybiera preferowaną przez siebie formę płatności spośród tych dostępnych w Sklepie.

Zapłata ceny sprzedaży powinna nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od chwili dokonania zakupu poprzez:

a. przelew za pośrednictwem płatności online (operator Płatności Shoper)
b. przelew za pośrednictwem karty płatniczej: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
c. płatności odroczonej lub ratalnej w ramach usługi PayPo (operator PayPo Sp. z o.o.)
d. przelew bezpośredni na konto bankowe

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

W przypadku niedokonania wpłaty w terminie 3 dni roboczych od dokonania zakupu Sprzedawca może anulować Zamówienie.

Klient otrzymuje drogą elektroniczną dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT jeśli składając Zamówienie zgłosił chęć otrzymania faktury VAT i podał niezbędne w tym celu dane.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami oraz kartami jest Blue Media S.A.

 

VII. Zasady realizacji zamówienia i dostawy

Realizacja Zamówień przez Sprzedawcę odbywa się w godzinach od 9:00-17:00 w dni robocze.

Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

Dostawa Towarów odbywa się na adres dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

Sprzedawca realizuje dostawę za pośrednictwem operatorów pocztowych lub firm kurierskich

Koszty dostawy wskazane na stronach Sklepu internetowego oraz w formularzu Zamówienia zależą od wybranej przez Klienta formy dostawy

Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów wskazanych na stronie Sklepu internetowego i jest realizowana:

a) w przypadku Zamówień dostarczanych na terenie Polski w ciągu 3 dni roboczych,

b) w przypadku Zamówieniach dostarczanych poza granicę Polski w ciągu 14 dni roboczych.

 

VIII. Reklamacje

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad fizycznych i istotnych.

Wadą fizyczną Towaru jest jego niezgodność z umową sprzedaży, gdy Towar:

a. nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie sprzedaży lub jego przeznaczenia;

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca poinformował w jego opisie;

c. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował przy zawarciu umowy sprzedaży;

d. został Klientowi wysłany w stanie zdekompletowanym.

Wadą fizyczną nie jest ubytek czy też uszkodzenie Towaru, o którym Sprzedawca poinformował Klienta przed sprzedażą

Niezgodnością towaru ze stanem faktycznym nie są różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem dostarczonego towaru a jego zdjęciem umieszczonym w Sklepie internetowym, jeśli są one wynikiem indywidualnych ustawień komputera Klienta ( wygląd faktury, proporcje, kolor itd.)

W przypadku niezgodności Towaru z umową Klient będący konsumentem może składać reklamację na adres: Natalia Żuchowska GlossyDot, ul. Zgierska 9/21, 04-092 Warszawa a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@glossydot.pl.

Klient powinien wówczas odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności na adres: Natalia Żuchowska GlossyDot, ul. Zgierska 9/21, 04-092 Warszawa

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

a. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

b. danych kontaktowych składającego reklamację;

c. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

Wymogi podane w powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji ale pomogą w sprawnym przejściu procesu.

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna

b. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia

Reklamacja powinna być zgłoszona niezwłocznie po zauważeniu i powzięciu decyzji o podstawie jej zgłoszenia

Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i informuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres, chyba że Klient zastrzegł, iż decyzja co do sposobu rozpatrzenia reklamacji powinna być sporządzona na piśmie i przesłana na wskazany przez Klienta adres.

Brak odpowiedzi Sprzedawcy co do sposobu rozpatrzenia reklamacji we wskazanym powyżej terminie stanowi o jej pozytywnym rozpatrzeniu.

W przypadku realizacji zasadnej reklamacji koszty związane z wysłaniem Sprzedawcy Towaru, a następnie z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności ponosi Sprzedawca

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługujących konsumentom, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 

IX. Prawo odstąpienia od umowy

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w Sklepie internetowym na poniżej opisanych zasadach.

Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostawy Towaru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy w formie elektronicznej na adres sklep@glossydot.pl przed jego upływem.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży przez Klienta stanowi załącznik do Regulaminu i można go pobrać TUTAJ

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru (bez śladów używania), nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Termin ten jest nieprzekraczalny bez względu na model płatności wybrany podczas zakupu.

W terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu w przypadku zwrotu całego zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy).

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z kosztami.

Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwrotu Towaru.

Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy.

Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

X. Opinie w Sklepie internetowym

Klient Sklepu internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także cena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.

Za wystawienie opinii Sprzedawca może przyznać Klientowi który wystawił opinię, jednorazowy kod rabatowy na zakup.

XI. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2023 r.

Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, a zmiana taka będzie dostępna na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu będą obowiązywać w terminie 14 dni od dnia ich umieszczenia na stronie Sklepu internetowego.

Klient zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przy pierwszym logowaniu na stronie Sklepu internetowego po zmianie Regulaminu oraz o możliwości zaakceptowania lub odmowy zaakceptowania zmienionego Regulaminu. Odmowa zaakceptowania zmienionego Regulaminu będzie się wiązała z usunięciem konta Klienta.

Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Klienta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany (strony wiąże Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.)

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U.2014 poza.827).

Spory związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu internetowego rozstrzygać będzie sąd powszechny według właściwości ogólnej. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

XII. Zasady udzielania kodów rabatowych

Udostępnienie kodu rabatowego przez Sprzedawcę następuje w formie listu elektronicznego lub poprzez publiczną akcję promocyjną organizowaną na portalach społecznościowych oraz na stronie internetowej www.glossydot.pl. Kody rabatowe mogą być także udostępnianie w drodze konkursów organizowanych przez Sprzedawcę lub upoważnione do tego osoby trzecie.

Kod rabatowy może być wykorzystany przez każdego Klienta nim dysponującego.

Kody rabatowe nie obejmują kosztów przesyłki, chyba że inaczej określono w warunkach akcji promocyjnej.

Kod rabatowy może posiadać dodatkowe założenia, które muszą być spełnione, aby kod rabatowy mógł być wykorzystany np. kwota minimalna zamówionych produktów lub kategoria produktów, które objęte są kodem rabatowym. Warunki danej promocji będą zamieszczone na stronie internetowej www.glossydot.pl oraz na portalach społecznościowych.

Aby skorzystać z Kodu rabatowego wystarczy podczas składania Zamówienia zaznaczyć na stronie „koszyka” pole „Mam kupon rabatowy” i wpisać w okienku pojawiającym się po zaznaczeniu tego pola ciąg znaków alfanumerycznych kodu.

Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w pkt. 7 polu spowoduje aktywację zniżki. Wartość rabatu rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie zamówione produkty zamieszczone w koszyku, chyba że odnośnie danego kodu rabatowego określono inne zasady jego realizacji.

Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. Oznacza to, że w jednym zamówieniu można wykorzystać tylko jeden kod rabatowy.

Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami udzielanymi przez Sprzedawcę i nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

Każdorazowo działanie kodu rabatowego podlega ograniczeniu czasowemu określonemu przez Sprzedawcę w chwili udostępnienia Klientowi kodu rabatowego.

Wszelkie reklamacje i zwroty towarów zakupionych z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na zasadach określonych w Regulaminie oraz Polityce Reklamacji i Zwrotów , znajdujących się na stronie www.glossydot.pl

W przypadku zwrotu towarów zakupionych z wykorzystaniem kodu rabatowego, Klient otrzymuje zwrot wartości produktu widniejący na paragonie.

 

XIII. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2022 r.

Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, a zmiana taka będzie dostępna na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu będą obowiązywać w terminie 14 dni od dnia ich umieszczenia na stronie Sklepu internetowego.

Klient zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przy pierwszym logowaniu na stronie Sklepu internetowego po zmianie Regulaminu oraz o możliwości zaakceptowania lub odmowy zaakceptowania zmienionego Regulaminu. Odmowa zaakceptowania zmienionego Regulaminu będzie się wiązała z usunięciem konta Klienta.

Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Klienta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany (strony wiąże Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.)

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U.2014 poza.827).

Spory związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu internetowego rozstrzygać będzie sąd powszechny według właściwości ogólnej. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl